Scheiwalweg 34

 

1867 Heide gemeente Mill

1869  gekocht Jacobus vd Water Landbouwer > ontginningsgrond> Weiland.

1896 gekocht Peter Johannes Lamers landbouwer

1910 Jacobus Antoinus Gerardus Lamers

1953 gekocht Martianus Johannes Antonius Lamers

1979 gekocht Marinus Antoinus Lamers bloembollenkweker

1979 weide grond  Leonardus Hubertus Selten Landbouwer gekocht en later huis op gebouwd.